"Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх, үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах үйл ажиллагаа явуулах иргэн, хуулийн этгээд нь Зөвшөөрлийн тухай хуулийн 8 дугаар бүлгийн 8.1 дүгээр зүйлийн 1.1.14 дэх заалт, Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас Химийн хорт болон аюултай бодисын тусгай зөвшөөрлийг авах шаардлагатай"

Нүүр хуудас /

Шаардагдах баримт бичиг